www.pupil.edu.pl

Wyró??nia nas jedna z najni??szych stawek!!! Uczymy ju?? od 35 z??/h w grupie 2-osobowej! Dodatkowo oferujemy bezp??atny dojazd do ka??dego klienta!

Edukacja

Opieka i inne

BEZP?üATNE MATERIA?üY SZKOLENIOWE

 

Firma PUPIL od lat wspó??pracuje z renomowanymi wydawnictwami Pearson Longman i Macmillan. Nasi Partnerzy metodyczni zapewniaj─? nam sta??y dost─?p do najnowszych materia??ów dydaktycznych, które oferujemy Pa??stwu jako gratisy w ramach kursu.
Nasi lektorzy w pe??ni dostosowuj─? materia??y do zaj─?─? i rodzaje ─?wicze?? do oczekiwa?? ka??dego Kursanta.
 

Strefa klienta
 Powered by: www.cdx.pl  
 
wysuwanyBox