www.pupil.edu.pl

Wyró??nia nas jedna z najni??szych stawek!!! Uczymy ju?? od 35 z??/h w grupie 2-osobowej! Dodatkowo oferujemy bezp??atny dojazd do ka??dego klienta!

Edukacja

Opieka i inne

EKSTERNISTYCZNA OFERTA NA WAKACJE I FERIE
 

Okres wakacji i ferii jest doskona??a okazj─? do zdobycia nowych lub poszerzania ju?? posiadanych umiej─?tno??ci j─?zykowych.

 
Zapraszamy wszystkie osoby, które w krótki czasie chc─?:

 

Eksternistyczna oferta na wakacje i ferie pozwala przyswoi─? materia?? realizowany w trakcie ca??ego roku szkolnego i od nowego semestru kontynuowanie nauki na wy??szym poziomie zaawansowania.
Zaj─?cia prowadzone SA przez wykwalifikowan─? kadr─? lektorów.
Terminy zaj─?─? i ich cz─?stotliwo??─? dostosowywane s─? do indywidualnych wymaga?? Klienta.

 

Strefa klienta
 Powered by: www.cdx.pl  
 
wysuwanyBox