www.pupil.edu.pl

Wyró??nia nas jedna z najni??szych stawek!!! Uczymy ju?? od 35 z??/h w grupie 2-osobowej! Dodatkowo oferujemy bezp??atny dojazd do ka??dego klienta!

Edukacja

Opieka i inne

FIRMY

  1. charakteru dzia??alno??ci firmy,potrzeb j─?zykowych uczestników szkolenia (bezp??atne testy wst─?pne) – okre??lamy poziom zaawansowania oraz dzielimy s??uchaczy na jednolite grupy,
  2. profilu j─?zyka obcego aktualnie u??ywanego w firmie,
  3. specyfiki dzia??ów, w których pracuj─? przyszli s??uchacze.
  1. Zaj─?cia opieraj─? si─? na komunikacyjnej metodzie nauczania.
  2. Wart─? podkre??lenia zalet─? tej metody jest aktywne wykorzystanie czasu lekcji przez ka??dego s??uchacza dzi─?ki pracy w ma??ych grupach.
  3. Metoda ta opiera si─? na czynnym pos??ugiwaniu si─? j─?zykiem na zaj─?ciach.
  4. Lektorzy posiadaj─? wiedz─? i umiej─?tno??ci na temat budowania dynamicznego procesu poznawczego w interakcji ze s??uchaczami, a tak??e staraj─? si─? przekazywa─? wiedz─? wielokana??owo - wykorzystuj─?c: wzrok – testy zorganizowane, wykresy, tabele, demonstracje, plansze, materia??y video, rysunki, obrazki; s??uch – dialogi, konwersacje, materia??y magnetofonowe, ─?wiczenia rozumienia ze s??uchu, wyk??ady; kinestetyk─? – odgrywanie ról, elementy dramy (zabawy anga??uj─?ce emocje, ruch, s??owa), symulacje.

CENNIK
 

Zaj─?cia 60-minutowe
Liczba osób    Koszt jednego zaj─?cia    Kwota pobierana od 1 osoby       
        1                         80 z??                                     80 z??       
        2                       100 z??                                     50 z??       
        3                       120 z??                                     60 z??    
 

Zaj─?cia 90-minutowe
 Liczba osób    Koszt jednego zaj─?cia     Kwota pobierana od 1 osoby       
         1                      100 z??                                   100 z??       
         2                      120 z??                                     60 z??       
         3                      140 z??                                     46 z??    
 

Zaj─?cia 120-minutowe
 Liczba osób    Koszt jednego zaj─?cia     Kwota pobierana od 1 osoby       
         1                      120 z??                                   120 z??       
         2                      140 z??                                     70 z??       
         3                      160 z??                                     53 z??    

UWAGI

          - 12 zaj─?─? przy cz─?stotliwo??ci 1raz w tygodniu,

          - 24 zaj─?cia przy cz─?stotliwo??ci 2 razy w tygodniu.

Przy jednorazowej p??atno??ci za ca??y kurs (3 razy 3 miesi─?ce) udzielamy rabatu w wysoko??ci 5%.

Strefa klienta
 Powered by: www.cdx.pl  
 
wysuwanyBox