www.pupil.edu.pl

Wyró??nia nas jedna z najni??szych stawek!!! Uczymy ju?? od 35 z??/h w grupie 2-osobowej! Dodatkowo oferujemy bezp??atny dojazd do ka??dego klienta!

Edukacja

Opieka i inne

OFERTA DLA PRZEDSZKOLI

Ju?? od 18 lat prowadzimy zaj─?cia z dzie─?mi w przedszkolach. Zdobyli??my szerokie grono zadowolonych klientów. Cechuje nas profesjonalne podej??cie oraz elastyczno??─? w organizacji i prowadzeniu zaj─?─?. Nasza oferta obejmuje:

W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych klientów rozszerzyli??my zakres naszych us??ug o dodatkowe zaj─?cia dydaktyczne m.in. na temat:

Zawsze oferujemy kompletn─? obs??ug─? zaj─?─?, a ich cena ustalana jest indywidualnie w zale??no??ci od liczby dzieci w grupie oraz cz─?stotliwo??ci i d??ugo??ci zaj─?─?.

Pracownicy Centum Edukacji i Opieki Pupil s─? starannie rekrutowani oraz hospitowani. Posiadaj─? kwalifikacje, do??wiadczenie i umiej─?tno??ci do pracy z dzie─?mi. Korzystaj─? z opracowanych przez naszych specjalistów autorskich programów i technik nauczania, a tak??e nowatorskich materia??ów audiowizualnych i ksi─???ek.

Dzieci ucz─?szczaj─?ce na nasze zaj─?cia otrzymuj─? co dwa tygodnie materia??y i szczegó??owe informacje o zrealizowanym programie, a tak??e wskazówki dla rodziców pragn─?cych nadzorowa─? oraz kontynuowa─? nauk─?, które wpinaj─? do specjalnie przygotowanych skoroszytów. Prezentuj─? zdobyt─? wiedz─? i umiej─?tno??ci na uroczysto??ciach przedszkolnych lub podczas wr─?czania certyfikatów pod koniec roku szkolnego, w które zawsze jeste??my aktywnie zaanga??owani.

Ch─?tnie zapraszamy rodziców na lekcje otwarte oraz konsultacje z naszymi pracownikami. Jednocze??nie zach─?camy do kontynuowania zaj─?─? w godzinach popo??udniowych w domach (istnieje mo??liwo??─? odbioru dziecka z przedszkola).

 

Na spotkaniach z Dyrekcj─? przedskzola przedstawimy szczegó??y dotycz─?ce zaj─?─? oraz referencje od naszych klientów. Na dodatkowe pytania z przyjemno??ci─? odpowiadamy w trakcie zebra?? z rodzicami.

Strefa klienta
 Powered by: www.cdx.pl  
 
wysuwanyBox