www.pupil.edu.pl

Wyró??nia nas jedna z najni??szych stawek!!! Uczymy ju?? od 35 z??/h w grupie 2-osobowej! Dodatkowo oferujemy bezp??atny dojazd do ka??dego klienta!

Edukacja

Opieka i inne

OPIEKA NAD DZIE─?MI


Doskonale zdajemy sobie spraw─?, ??e dla ka??dego rodzica, powierzenie dziecka pod opiek─? innej osoby jest bardzo trudn─? decyzj─?. Dlatego profesjonalnie dobieramy zatrudniane przez nas opiekunki. Dok??adnie sprawdzamy ich predyspozycje, osobowo??─? (stabilno??─? emocjonaln─?, odpowiedzialno??─?, cierpliwo??─?, opanowanie, wyrozumia??o??─?, pomys??owo??─?, wra??liwo??─?, tolerancj─?, troskliwo??─? itp.) potrzebne do sprawowania opieki nad dzieckiem. Przy wyborze naszych pracowników bierzemy równie?? pod uwag─?  czy dana osoba posiada: odpowiednie referencje, wykszta??cenie pedagogiczne, kultur─? osobist─?, czy ??wiadomie wybra??a zawód niani, i czy czerpie rado??─? z jego wykonywania.

OPIEKA + ZABAWA
W czasie Pa??stwa nieobecno??ci niania zapewnia dziecku opiek─? i dobr─? zabaw─?. Oprócz zada?? zleconych przez Pa??stwa, opiekunka tak organizuje czas, aby Maluch czu?? si─? jak najlepiej.
Polecamy jedynie osoby godne zaufania:


OPIEKA + NAUKA
Dla dzieci w wieku przedszkolnym i starszych proponujemy zatrudnienie osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi, znaj─?ce j─?zyk obcy, które oprócz zorganizowania dobrej zabawy b─?d─? potrafi??y pomóc: przyswoi─? ten j─?zyk, w nauce i pog??─?bianiu zainteresowa?? podopiecznych.

OPIEKA DORA?ÜNA
Jednocze??nie informujemy, ??e jest mo??liwe zatrudnienie osoby dochodz─?cej, która np. odprowadzi i przyprowadzi dziecko do/z  przedszkola/szko??y. Zajmie si─? na wypadek jego choroby.


CENNIK
Od 15 z??/h. Cena uzale??niona jest od wybranej przez Pa??stwa opcji opieki. Stawka opieki z nauk─? jest wy??sza, ze wzgl─?du na predyspozycje i kwalifikacje zawodowe osoby zajmuj─?cej si─? dzieckiem.
 

Strefa klienta
 Powered by: www.cdx.pl  
 
wysuwanyBox