www.pupil.edu.pl

Wyró??nia nas jedna z najni??szych stawek!!! Uczymy ju?? od 35 z??/h w grupie 2-osobowej! Dodatkowo oferujemy bezp??atny dojazd do ka??dego klienta!

Edukacja

Opieka i inne

POMOC DOMOWA

 

Posiadamy osoby z do??wiadczeniem w prowadzeniu domów lub pomocy w ró??nego rodzaju czynno??ciach porz─?dkowych. Swoich pracowników dok??adnie dobieramy. Posiadaj─? oni referencje. Osoby pracuj─?ce w naszej firmie s─? uczciwe oraz solidnie wykonuj─? swoje obowi─?zki.

Oferujemy Pa??stwu:

Cena ustalana jest indywidualnie dla ka??dego Klienta i uzale??niona jest od wyboru  zakresu us??ug.
 

Strefa klienta
 Powered by: www.cdx.pl  
 
wysuwanyBox